Rozsah působnosti
 • Město Mladá Boleslav
 • Město Kosmonosy
 • Bělá pod Bezdězem
 • Dobrovice
 • Řepov
 • Dolní Stakory
 • Dlouhá Lhota
 • Březno
 • Bradlec
 • Katusice
 • Hrdlořezy
 • Čistá
 • Bítouchov
 • Bukovno
Pečovatelská služba města Mladá Boleslav - idatabaze.cz

Personální zajištění

Schéma ke stažení ve formátu .pdf

Vzdělávání je zajišťováno pro pracovníky soc. péče v přímé péči formou sanitárního kurzu, nyní máme podané žádosti na zařazení pracovníků do kurzů pořádaných ČAPS a dalšími agenturami – vzdělávání pro pracovníky soc. péče, někteří pracovníci se již zúčastnili. Dále se zúčastňují pracovníci různých seminářů a školení se sociální tématikou, zaměřené také na standardy kvality poskytovaných služeb.

Náplň činnosti jednotlivých úseků organizace platné od 1.1.2012

Ekonomický úsek

 1. vede finanční agendy, sleduje limit v bance, zajišťuje hospodárné čerpání rozpočtu,
 2. vede účetní evidenci včetně uzávěrek a komentářů k nim, zpracovává podklady pro měsíční sledování a účetní evidenci (včetně doplňkové činnosti),
 3. zajišťuje bezhotovostní a hotovostní styk s bankou,
 4. sestavuje návrh rozpočtu a sleduje jeho plnění, provádí rozbory hospodaření
 5. zajišťuje komplexní agendu mezd a jejich výplatu pracovníkům, včetně odvodů zákonných srážek
 6. sleduje hospodaření s prostředky a FKSP
 7. garantuje vedení agendy finančních deposit ve vztahu k účetní evidenci
 8. zpracovává výkaznictví v rozsahu potřeb právního subjektu
 9. vede evidenci došlých faktur a vede evidenci DHM a DDHM podle inventárních úseků
 10. připravuje podklady pro ekonomickou část Zprávy o činnosti
 11. vyřizuje pracovně-právní vztahy zaměstnanců
 12. sepisuje pracovně-právní smlouvy,
 13. vede personální evidenci,
 14. připravuje a kompletuje pracovně-právní a zaměstnaneckou dokumentaci,
 15. zařazuje zaměstnance do platových tříd podle katalogu prací a platové stupně dle odpracované doby, vyhotovuje platové výměry
 16. sleduje nároky na tzv. platové postupy, odchody do důchodu, životní jubilea, pracovní výročí
 17. vyhotovuje povinná hlášení zdravotním pojišťovnám a orgánům sociálního zabezpečení
 18. vede samostatně evidenci majetku organizace, všech předmětů postupné spotřeby v používání a všech základních prostředků, zajišťuje správu majetku.
 19. provádí samostatně nákup všech předmětů postupné spotřeby
 20. provádí inventarizaci a zpracovává podklady pro výměnu a likvidaci PPS, vede karty hmotného majetku
 21. úzce spolupracuje s inventarizační a likvidační komisí
 22. odsouhlasuje finanční správnost evidence majetku organizace s účetním stavem.
 23. provádí práce spojené s agendou nemocenského pojištění - eviduje docházku zaměstnanců
 24. přijímá, zapisuje, rozdílí a odesílá poštu
 25. vede pokladnu a provádí potřebné pokladní operace, včetně likvidace cestovních příkazů.
 26. samostatně vede evidenční karty ochranných pracovních pomůcek zaměstnanců.
 27. provádí výplaty záloh, dobírky, včetně sáčkování
 28. průběžně si doplňuje znalosti studováním pokynů, vyhlášek a zákonů, týkající se problematiky ekonomických jevů
 29. zúčastňuje se školení, seminářů
 30. zapisuje přijaté a vydané faktury do knihy pohledávek a závazků
 31. na základě pokynů ředitelky zajišťuje mimořádné úkoly, samostatně vykonává běžné odborné práce v provozu, vyskytující se při řízení provozních činností zařízení v souvislosti s výkonem pokladní.
 32. zadává do počítače platby u jednotlivých příjemců PS na základě podkladů zpracovaných vedoucím úseku, tiskne pokladní doklady pro jednotlivé příjemce, kontroluje návratnost pokladních dokladů a finančních částek.
 33. tiskne pro uživatele pečovatelské služby doklady na převzetí finančních částek na nákup obědů

Provozně - technický úsek

 1. zajišťuje informační a organizační práce v oblasti BOZP a PO, dopravě
 2. zajišťuje potřebné revize zařízení
 3. vede agendu BOZP a PO, sleduje a dodržuje termíny školení pracovníků
 4. zpracovává vnitropodnikové předpisy BOZP a PO ve spolupráci s osobou odborně způsobilou
 5. kontroluje dodržování BOZP a PO předpisů v rámci organizace a předkládá řediteli návrhy na opravná opatření
 6. zajišťuje údržbu, opravy, pojištění vozidel
 7. určuje a předkládá vedoucím sociálních úseků jmenovitý seznam pracovníků pověřených řízeních vozidel, kteří jsou odpovědní za údržbu a úklid daného vozidla, zajistí rozpis úklidu referenčních vozidel / úklid zajistí služba /
 8. provádí administrativní práce na úseku dopravy ( příkazy k jízdě, sledování spotřeby PHM měsíčně u jednotlivých vozidel, evidenci jízd po úsecích….), v době své delší nepřítomnosti /PN, dovolená/ je pověřen zástupce ředitele převzetím povinností vypisovat příkazy k jízdě
 9. vystavuje žádanky o přepravu a příkazy k jízdě na základě požadavků jednotlivých vedoucích sociálních úseků na jízdy pracovníků pověřených používat vozidlo organizace k jízdě, zajišťuje pravidelná školení odborné způsobilosti pracovníků pověřených řízením a používáním vozidel organizace k jízdě
 10. provádí měsíčně a namátkově kontrolu čerpání pohonných hmot u vozidel PS
 11. zajišťuje nápravná opatření při zjištěné vyšší spotřebě u jednotlivých vozidel a předkládá řediteli návrh a výsledek nápravných opatření
 12. kontroluje nejméně 1x za měsíc provádění údržby vozidel PS, technický stav vozidel a vedení dokumentace
 13. zastupuje pracovníky sociální péče pověřené řízením motorových vozidel v řízení vozidel v době jejich nepřítomnosti na pracovišti z důvodu čerpání řádné dovolené, náhradního volna nebo pracovní neschopnosti včetně zajištění úkonů pečovatelské služby, které zastupovaní pracovníci vykonávají v rámci této povinnosti
 14. spolupracuje s vedoucími úseku při zajišťování pracovníků v době čerpání dovolených a delší nepřítomnosti řidičů
 15. zpracovává plán obměny vozového parku včetně cenových návrhů a předkládá řediteli k 1.9. každého roku, i v případě, že obměna není nutná
 16. vykonává práce související s archivováním písemností a provádí skartaci písemností v předepsaných lhůtách
 17. absolvuje vstupní prohlídku u závodního lékaře organizace, v případě ukončení PP výstupní prohlídku ZL , pravidelně se zúčastňuje preventivních prohlídek ZL
 18. zúčastňuje se školení, seminářů, průběžně si doplňuje znalosti studováním pokynů, vyhlášek a zákonů daných jeho pracovní pozicí
 19. na základě pokynů nadřízených zajišťuje mimořádné úkoly

Úsek sociálních služeb 1

 1. provádí sociální šetření pod dohledem sociálního pracovníka, sepsání žádosti o zavedení služby, jednání se zájemcem o službu, přípravu podkladů pro vydání smluv včetně vyhotovení
 2. zajišťuje zavedení sociální služby na základě smlouvy s uživatelem
 3. připravuje návrhy na ohodnocení jednotlivých úkonů v sociální službě
 4. stanoví výši úhrady za poskytované služby dle platného ceníku
 5. zpracovává podklady pro vyúčtování služeb uživatelům od pracovníků v přímé péči a předá ke zpracování na ekonomický úsek, zabezpečuje platby od uživatelů za provedené služby
 6. poskytuje služby dle standardů kvality sociálních služeb
 7. zabezpečuje individuální plánování služby s každým uživatelem na základě osobního cíle, který si uživatel stanovil
 8. zabezpečuje a koordinuje sociální služby v rozsahu stanoveném ve zřizovací listině a ve smlouvách s uživateli po odborné a provozní stránce v tomto rozsahu
  - pečovatelská služba v části města Mladá Boleslav
  - středisko osobní hygieny Sadová, Mladá Boleslav
  - pečovatelská služba ve městě Kosmonosy včetně rozvozu obědů
  - Pečovatelská služba v obci Řepov, Dolní Stakory včetně rozvozu obědů

Úsek sociálních služeb 2

 1. provádí sociální šetření pod dohledem sociálního pracovníka, sepsání žádosti o zavedení služby, jednání se zájemcem o službu, přípravu podkladů pro vydání smluv včetně vyhotovení
 2. zajišťuje zavedení sociální služby na základě smlouvy s uživatelem
 3. připravuje návrhy na ohodnocení jednotlivých úkonů v sociální službě
 4. stanoví výši úhrady za poskytované služby dle platného ceníku
 5. zpracovává podklady pro vyúčtování služeb uživatelům od pracovníků v přímé péči a předá ke zpracování na ekonomický úsek, zabezpečuje platby od uživatelů za provedené služby
 6. poskytuje služby dle standardů kvality sociálních služeb
 7. zabezpečuje individuální plánování služby s každým uživatelem na základě osobního cíle, který si uživatel stanovil
 8. zabezpečuje sociální služby v rozsahu stanoveném ve zřizovací listině a ve smlouvách s uživateli po odborné a provozní stránce v tomto rozsahu
  - prádelny Mladá Boleslav
  - pečovatelská služba v části města Mladá Boleslav
  - Středisko osobní hygieny Na Radouči 1081 Mladá Boleslav
  - tísňová péče Mladá Boleslav
 9. zajišťuje úklidové práce místností pronajatých organizací v prostorách objektu Na Radouči 1081

Úsek sociálních služeb 3

 1. provádí sociální šetření, sepsání žádosti o zavedení služby, jednání se zájemcem o službu, přípravu podkladů pro vydání smluv
 2. zajišťuje zavedení sociální služby na základě smlouvy s uživatelem
 3. připravuje návrhy na ohodnocení jednotlivých úkonů v sociální službě
 4. stanoví výši úhrady za poskytované služby dle platného ceníku
 5. zpracovává podklady pro vyúčtování služeb uživatelů od pracovníků v přímé péči a předá ke zpracování na ekonomický úsek, zabezpečuje platby od uživatelů za provedené služby
 6. poskytuje služby dle standardů kvality sociálních služeb
 7. zabezpečuje individuální plánování služby s každým uživatelem na základě osobního cíle, který si uživatel stanovil
 8. zabezpečuje sociální služby v rozsahu stanoveném ve zřizovací listině a ve smlouvách s uživateli po odborné a provozní stránce v tomto rozsahu
  - odlehčovací služba
  - osobní asistence
 9. - pečovatelská služba v obci Dobrovice včetně rozvozu obědů

Úsek sociálních služeb 4

 1. provádí sociální šetření, sepsání žádosti o zavedení služby, jednání se zájemcem o službu, přípravu podkladů pro vydání smluv
 2. zajišťuje zavedení sociální služby na základě smlouvy s uživatelem
 3. připravuje návrhy na ohodnocení jednotlivých úkonů v sociální službě
 4. stanoví výši úhrady za poskytované služby dle platného ceníku
 5. zpracovává podklady pro vyúčtování služeb uživatelům od pracovníků v přímé péči a předá ke zpracování na ekonomický úsek, zabezpečuje platby od uživatelů za provedené služby
 6. poskytuje služby dle standardů kvality sociálních služeb
 7. zabezpečuje individuální plánování služby s každým uživatelem na základě osobního cíle, který si uživatel stanovil
 8. zabezpečuje sociální služby v rozsahu stanoveném ve zřizovací listině a ve smlouvách s uživateli po odborné a provozní stránce v tomto rozsahu
  - pečovatelská služba v části města Mladá Boleslav
  - denní stacionář
  - organizační zajištění rozvozu obědů v Mladé Boleslavi včetně administrativy

Úsek sociálních služeb 5

 1. provádí sociální šetření, sepsání žádosti o zavedení služby, jednání se zájemcem o službu, přípravu podkladů pro vydání smluv
 2. zajišťuje zavedení sociální služby na základě smlouvy s uživatelem
 3. připravuje návrhy na ohodnocení jednotlivých úkonů v sociální službě
 4. stanoví výši úhrady za poskytované služby dle platného ceníku
 5. zpracovává podklady pro vyúčtování služeb uživatelům a předá ke zpracování na ekonomický úsek
 6. poskytuje služby podle standardu kvality
 7. zabezpečuje individuální plánování služby s každým uživatelem na základě osobního cíle, který si uživatel stanovil
 8. zabezpečuje sociální služby v rozsahu stanoveném ve zřizovací listině a ve smlouvách s uživateli po odborné a provozní stránce v tomto rozsahu
  - pečovatelská služba ve městě Bělá pod Bezdězem včetně rozvozu obědů a U Penzionu 1324
  - středisko osobní hygieny Bělá pod Bezdězem