logo PSMB

e-mail: mb.ps@seznam.cz
tel. +420 326 735 245

Váš první krok
Naše úroveň služeb
Sociální služby
Objevte živou komunitu
Jsme daleko více

I. Proč jsou pravidla vydávána

Jednání se zájemcem o službu je velmi důležité. Zájemci předkládáme takové informace, aby se byl schopen rozhodnout, zda chce, aby mu byla naše služba poskytována. Zjistíme, zda je zájemce z okruhu osob, pro které je sociální služba určena a zda naše služba je schopna naplňovat přání, cíle zájemce.

II. Zařazení do evidence žadatelů

Každá žádost osobní,telefonická nebo písemná je zaznamenána do formuláře „Záznam o podání předběžné žádosti“ a dále je evidována v „Knize žadatelů“ pod pořadovým číslem. Všechny žádosti o službu jsou taktéž zaznamenány pod podacím číslem v „Knize pošty“.

Záznam o podání předběžné žádosti je:

 • po zavedení služby součástí spisu uživatele
 • pokud nemá PS kapacitu pro zahájení poskytovavané služby,je předběžná žádost evidována v „Knize žadatelů“.
 • v případě nezavedení PS ať ze strany žadatele či organizace je předběžná žádost evidována v Knize odmítnutí žádostí 

V případě, že žadatel patří do naší cílové kupiny, naše služby mu vyhovují a není žádný jiný zákonný důvod žádost odmítnout, je možné začít jednat o poskytování služby. V případě uvolnění kapacity služby v požadovaném místě, je vybrán první zájemce o službu z této lokality a začne s nim jednání o zavedení služby.

III. Účastníci jednání

 • V Pečovatelské službě města Mladá Boleslav, p.o. jsou pro jednání se zájemcem o službu pověřeny sociální pracovnice
 • Ostatní zaměstnanci podávají pouze základní informace a dávají kontakt na oprávněné pracovníky pro jednání se zájemci o službu : jméno ředitele nebo sociální pracovnice, pracovní dobu, telefonní čísla, předají informační leták o službě
 • Jednání se dále může účastnit:
  • opatrovník, když je osoba zbavena způsobilosti k právním úkonům
  • ředitel organizace
  • rodinný příslušník, přítel, odborník(při špatné komunikační schopnosti)
  • odborník (např.psycholog, lékař, tlumočník, znalec Brailova písma, atd...)
  • potencionální klíčový pracovník (když to jde z provozních důvodů)

IV. Průběh jednání

 1. místo jednání - Jednání probíhá v domácnosti zájemce o službu nebo v nemocnici, či LDN.
 2. příprava na jednání
  • Připravíme si údaje, které o zájemci máme (ze žádosti), popř. ho někdo zná nebo z telefonického hovoru).
  • Připravíme si i materiály, které zájemci dáme v písemné podobě k prostudování (viz žádost o službu).
  • Jednání je předem stanoveno na určité datum a hodinu. Vhodná je účast rodiny či přátel zájemce, když    s tím zájemce souhlasí.
 3. informace o službě
  • základní prohlášení organizace (poslání, cíle, cílová skupina)
  • kontakty na organizaci
  • rozsah poskytovaných služeb
  • doba poskytování služby
  • jednání se zájemcem o službu, stanovení cíle služby, uzavření smlouvy
  • vedení dokumentace o uživateli
  • individuální plánování služby
  • pravidla pro poskytování služby
  • postup při poskytování jednotlivých úkonů
  • úhrada za služby
  • personální zajištění služby
  • hygienicko epidemiologický režim (hygienické, úklidové pomůcky...)
 4. informace o žadateli
  • jméno , příjmení, datum narození, trvalé bydliště, kontaktní telefonní číslo
  • kontaktní osobu pro projednávání záležitostí žádosti
  • jméno ošetřujícího lékaře, zdravotní pojišťovna
 5. předanání informace zájemci v písemné podobě

  V písemné podobě předáme k prostudování zájemci následující materiály:

  • informace o službě – vnitřní pravidla pro poskytování služby
  • informační leták – náhradní služby
  • návrh smlouvy
  • stížnosti-zkrácené
  • ceník služeb
  • informace o nouzových a havarijních situacích, které mohou v průběhu poskytování nastat
  • práva uživatele
  • nakládání s osobními údaji žadatelů (uživatelů) sociálních služeb
 6. zjištění osobních cílů, představ, potřeb zájemce

  Zaměstnanci, pověření vedením jednání se zájemcem o službu, kladou zájemci otázky tak, aby došlo ke vzájemné shodě toho, co je možné realizovat prostřednictvím naší služby.

  Klademe jasné, srozumitelné otázky, např:

  • S čím Vám můžeme pomoci?
  • Jakou míru pomoci potřebujete od nás?
  • K jaké nejdůležitější změně ve vaší situaci má s naší pomocí dojít?

  Stanovení cíle (základní přání uživatele) je zaznamenáno do dokumentu Žádost o poskytování sociální služby. Cíle vztahující se k jednotlivým nasmlouvaným úkonům uživatele jsou popsány v individuálním plánu a přehodnocovány.

 7. závěr jednání

  Na závěr jednání musíme vše shrnout a ujistit se, že zájemce vše pochopil, že je mu vše jasné. Nabídneme možnost dalšího setkání. Když nebude zapotřebí, další jednání může být až při podpisu smlouvy.

 8. zápis z jednání

  Z jednání se zájemcem o službu provede jednající zaměstnanec zápis do formuláře Žádost o poskytování sociální služby ve struktuře:

  • jméno a příjmení zájemce
  • kde a kdy se jednání uskutečnilo
  • další osoby přítomné jednání
  • co bylo zájemci předáno v písemné podobě
  • stanovení cíle poskytované služby
  • dohodnutý průběh služby
  • podpis sociálního pracovníka a žadatele o službu (popř. opatrovník)

V.  Odmítnutí zájemce o službu, evidence odmítnutých žádostí

Službu lze odmítnout pouze z těchto důvodů:

 • nedostatečná kapacita
 • zájemce požaduje službu, kterou organizace neposkytuje
 • nespadá do spádových oblastí působnosti PS
 • nespadá do cílové skupiny organizace
 • zájemce potřebuje v závislosti na svém zdravotním stavu ošetřovatelskou péči
 • agresivní zájemce o službu
 • zájemce má přenosnou infekční chorobu
 • rizikové prostředí pro poskytování služby
 • k poskytnutí služby s ohledem na schopnosti žadatele není důvod, protože není odkázaný na pomoc druhé osoby
 • úplná imobilita žadatele,vyžadující celodenní dohled druhé osoby a nadměrnou fyzickou zátěž ze strany poskytovatele

Službu nelze odmítnout bez osobního jednání se zájemcem nebo s určeným zástupcem zájemce. Při osobním jednání předloží kompetentní pracovník při odmítnutí služby nabídku - informační materiál na zajištění služby jiným subjektem.

Odmítnutí bude zájemci sděleno ústně. Na jeho žádost bude odmítnutí s odůvodněním zasláno písemně.V tomto případě pošleme zájemci kontakty na jiné poskytovatele.

Odmítnuté žádosti se evidují ve složce „Kniha odmítnutí služby“ ve struktuře: pořadové číslo, číslo žádosti,jméno a příjmení žadatele, datum, důvod odmítnutí žádosti, odmítnutí sděleno dne, podpis vedoucího pracovníka, obec, druh služby.

VI. Obtížné situace při jednání se zájemcem o službu

 1. zájemce se dožaduje okamžitého zajištění služby v případě, že nemáme dostatečnou kapacitu – seznámíme zájemce s pravidly pro vedení evidence žadatelů
 2. konfliktní zájemce – jednání vedeme ve dvojici
 3. zájemce zjevně pod vlivem alkoholu – navrhneme jiný termín a dáme požadavek, že nebude pod vlivem
 4. rodina mluví za zájemce – vysvětlíme, že pro nás je partnerem zájemce a že jen zájemce má právo si rozhodnout, co si přeje, popřípadě požádáme, abychom mohli se zájemcem hovořit sami
 5. je nabízen dar k přednostnímu zahájení služby při nedostatečné kapacitě – vysvětlíme, že dar není v žádném případě důvodem k upřednostnění poskytování služby
 6. zájemce nezpůsobilý k právním úkonům – jednání se účastní i opatrovník
 7. jednání se zájemcem s komunikačními problémy - jednáme podle vnitřních pravidel pro komunikaci se zájemcem o službu.

Tým pracovníků Pečovatelské služby města Mladá Boleslav, p.o.

Mapa - adresa