Etický kodex

I. Základní ustanovení

Účelem Etického kodexu je stanovit standardy chování zaměstnanců organizace a informovat jak klienty, tak i veřejnost o přístupu, který lze od naší služby očekávat.

Etický kodex by| vytvořen celým týmem pracovníků v sociálních službách a administrativních pracovníků jako soubor norem a pravidel, která jsou dodržována při poskytování sociální péče, ale také jako soubor hodnot, které v naší organizaci vyznáváme.

Etický kodex Pečovatelské služby města Mladá Boleslav, p. o. v sobě snoubí profesní etiku všech profesí, které v PSmMB,p,o. poskytují služby nejen našim klientům, ale i zájemcům o službu.

II. Obecné etické zásady

 1. Při výkonu služby dbáme na dodržování lidských práv u skupin i jednotlivců v souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv, Listinou základních práv a svobod a v souladu s dalšími základními dokumenty a prameny lidských práv.
 2. Respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení.
 3. Respektujeme právo každého člověka na seberealizaci v takovém rozsahu, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva u jiných lidí, a usilujeme o vytvářenítakových podmínek, ve kterých mohou naši klienti svá práva naplňovat.
 4. Stavíme svou profesionální odpovědnost nad soukromé zájmy a služby, které klientům poskytujeme, musí být v souladu s naší nejvyššíodbornou úrovní.
 5. Pracovníci nevyžadují ani nepřijímajídary a žádnájiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodovánío službě nebo narušit profesionální přístup ke klientovi nebo jež by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností. (Dodržujeme vnitřní pravidla pro přijímání darů).
 6. Nikdo a žádným způsobem nesmí zneužít ve vztahu ke klientovi jeho důvěru a závislost.
 7. Všichni zaměstnanci organizace jsou povinni vyvarovat se nevhodných způsobů chování a jednání vůči našim k!ientům.

III. Etické zásady ve vztahu ke klientům

 1. lndividuálním přístupem vedeme klienty v rámci jejich možností k vědomí odpovědnosti sám za sebe.
 2. Jednáme s klienty s úctou a pochopením tak, abychom chránili jejich důstojnost a lidská práva. Nikdy neužíváme výrazů ani slovních obratů, které by snižovaly lidskou důstojnost a nerespektovali věk klienta. Jakákoliv forma stigmatizace klientů je nepřípustná.
 3. Pomáháme a podporujeme všechny klienty se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace. Chování pracovníků nesmí v klientech nikdy vzbuzovat strach či bezmoc. Žádný z pracovníků nesmí používat zastrašování klienta, aby jej přiměl k nějakému úkonu. Klienty v jejich samostatném jednání neomezujeme a nebráníme klientům využít schopností, které mají, případně učinili rozhodnutí, kterých jsou schopni.
 4. Nikdy klienta nepodvádíme. Jakákoliv forma oklamání, podvedení klíenta s cílem přimět jej, aby udělal, co si pracovník přeje nebo bránit klientovi v jeho chování, které je z pohledu pracovníka nevhodné, je nepřípustné. 4. Chráníme a respektujeme právo klientů na soukromí a důvěrnost jejich sdělení. Data a informace požadujeme vždy s ohledem na zajištění kvalitní sociální služby, která má být klientovi poskytnuta a o potřebnosti použití těchto dat a informací klienta dostatečně informujeme. Žádnou informaci o klientovi neposkytujeme bez jeho souhlasu. Výjimka nastává v případě, kdy klienti nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, nebo tehdy, když jsou ohroženy další osoby.
 5. Dbáme na to, aby klient obdržel veškeré potřebné informace a služby, na které má nárok, a to nejen od našeho zařízení, ale i od ostatních příslušných zdrojů. Klient musí být současně poučen i o povinnostech, které z poskytnutých služeb vyplývají.
 6. Hledáme rnožnosti jak zapojít a podporovat klíenty v procesu řešení jejich problémů.
 7. Klienti naší sociální služby mají právo na to, aby informace, které jsou jim poskytovány, by|y úplné, nezkreslené a pravdivé, a aby odpovídaly jejich schopnostem a potřebám.
 8. Jednáme s klienty vždy s úctou a respektem k jejich soukromí a individualitě.
 9. Klientovi vždy vysvětlíme, co s ním budeme činit, neustále s klientem komunikujerne. Vždy respektujeme komunikační schopnosti našich klientů a ke všem sdělením našich klientů přistupujeme s potřebnou mírou úcty a pochopením.
 10. Klientovi nesdělujeme žádné informace o dalším pracovníkovi, ani s ním neřešíme své pracovní problémy.
 11. Dodržujeme mlčenlivost o všech záležitostech, které jsme se v průběhu poskytování služby o klientovi dozvěděli.

IV. Etické zásady ve vztahu k našemu zaměstnavateli

 1. Odpovědně plníme své povinnosti vyplývající ze závazku k zaměstnavateli a podílíme se na vytvářenídobrých pracovních vztahů v organizaci.
 2. V rámci svých možností se snažíme zabraňovat jakémukoliv jednání, které poškozuje jméno našeho zařízení.
 3. Snažíme se ovlivňovat pracovní postupy tak, aby byla zachována co nejvyšší úroveň poskytované služby.
 4. Pokud si pracovník není jist, zda jde o činnost slučitelnou s výkonem práce organizace, projedná záležitost se svým nadřízeným. Pracovníci dávají vždy přednost své profesionální odpovědnosti před soukromými zájmy.
 5. lnformace, které poskytujeme svému zaměstnavateli, musí být úplné, nezkreslené a srozumitelné.
 6. Ve veřejném vystupování dbáme na zájmy našeho zařízení a informace, které podáváme, musí být v souladu s našimí kompetencemi.
 7. V souvislosti s výkonem zaměstnání nevyžadujeme ani nepřijímáme soukromé dary, úsluhy a laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit nebo zdánlivě ovlivnit naše rozhodování či způsob poskytování služby a narušit profesionální přístup ke svěřeným povinnostem (viz. Vnitřní pravidla pro přijímání darů).

V. Etické zásady ve vztahu ke svrým kolegům

 1. Respektujeme znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků, úzce s nimi spolupracujeme a zvyšujeme tak kvalitu sociálníslužby.
 2. Respektujeme rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborných a dobrovolných pracovníků a kritické připomínky k nim vyjadřujeme vhodným způsobem na vhodném místě.
 3. Respektujeme organizační strukturu zařízení a ke všem svým kolegům přistupujeme s úctou a uznáním.

VI. Etické zásady ve vztahu k naší odbornosti

 1. Dbáme na udrženía zvyšování prestiže svého povolání.
 2. Celoživotním vzděláváním se snažíme neustále zvyšovat odbornou úroveň své práce.
 3. Každý z nás je členem týmu a pro svůj růst využívá znalosti a dovednosti svých kolegů s právem žádat o podporu a poskytovat podporu druhým.

VII. Etické zásady ve vztahu k okolí

Působíme na okolí tak, abychom snižovali možné předsudky veřejnosti vůči našim klientům, spolupracujeme s ostatními organizacemi, institucemi, rodinou a celkovou situaci našich klientů se snažíme přibližovat běžnému způsobu života vrstevníků.

VIII. Závěr

Etický kodex jako součást vnitřních norem je pro každého pracovníka závazný a jeho nedodržování by bylo posuzováno jako porušení pracovní kázně se všemi vyplývajícími důsledky.

Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, příspěvková organizace  |     WEB