logo PSMB

e-mail: mb.ps@seznam.cz
tel. +420 326 735 245

Váš první krok
Naše úroveň služeb
Sociální služby
Objevte živou komunitu
Jsme daleko více

Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o. dle požadavků Směrnice EU s přímým dopadem č. 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice) zavedla vnitřní oznamovací systém (dále jen VOS) dle čl. 8 Směrnice pro oznamování podezření na porušení práv Unie citovaných v čl. 2 Směrnice a § 2 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen Zákon). Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p. o. vydala vnitřní předpis, kterým kompletně upravuje tzv. whistleblowing a je si plně vědoma zákazu odvetných opatření.

VOS představuje souhrn postupů a nástrojů sloužících k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

  • Oznamovatelem je fyzická osoba, která může podat oznámení pomocí vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti. Za splnění předepsaných podmínek má oznamovatel právo své oznámení i zveřejnit.
  • Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p. o. v souladu s požadavky Směrnice a Zákona určila třetí nezávislý subjekt k příjmu oznámení tak, aby oznámení bylo pro oznamovatele zcela bezpečné, včetně zúčastněných osob a aby došlo k utajení totožnosti oznamující osoby a třetích osob a ochraně informací uvedených v oznámení.
  • Totožnost oznamovatele není možné sdělit bez jeho výslovného souhlasu třetí osobě ani orgánu, s výjimkou zákonem stanovených výjimek (např. případ dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení podle trestního řádu).
  • Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o porušování práv Unie, může podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky.
  • Příjem a zpracování všech informací z oznámení provádí pouze příslušná osoba, která posoudí oznámení z hlediska jeho důvodnosti a pravdivosti a vyrozumí oznamovatele ve stanovených lhůtách a povinnému subjektu navrhne přijmout opatření k nápravě. Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí i vůči „svému“ povinnému subjektu. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení i o způsobu jeho vyřízení. Všechny materiály v souvislosti s oznámením jsou evidovány po dobu 5 let.

Kontakt na příslušnou osobu, pro podání oznámení:

Mgr. Jan Bažant, DS: 2t3hzsg
+420 606 891 331, vos_psmmb@gmail.com
Na Kozině 1438, 293 01 Mladá Boleslav


JUDr. Hana Kozáková, DS: u6fpik4
+420 605 769 962, vos_psmmb@gmail.com
Klučov 168, 282 01 Český Brod

V případě písemných podání je nutné písemnost označit: „OZNÁMENÍ – Pouze k rukám příslušné osoby“


Mapa - adresa