logo PSMB

e-mail: mb.ps@seznam.cz
tel. +420 326 735 245

Váš první krok
Naše úroveň služeb
Sociální služby
Objevte živou komunitu
Jsme daleko více
 • Koordinátor služby: Jana Hálová, Dis.
 • telefon: 326 735 245, 731 702 332
 • e-mail: dps.halova@seznam.cz
 • Koordinátor služby: Bc. Jitka Švíková
 • telefon: 326 735 245, 739 588 722
 • e-mail: dps.svikova@seznam.cz

Poslání organizace:
Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o. se snaží prostřednictvím svých služeb pomáhat seniorům a občanům se zdravotním postižením přes nepříznivé sociální a zdravotní situace setrvávat ve svých domovech a zachovat tak vazby na své přirozené prostředí, své přátele a blízké.

Cíl služby: Umožnit občanům setrvat ve svém přirozeném prostředí.

Pravidla služby: Pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Cílová skupina:
Osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, senioři, rodiny s dětmi

Věková struktura cílové skupiny: od 1 roku výše

Forma poskytování: terénní

Úhrada za služby: Sazebník jednotlivých úkonů registrované sociální služby a fakultativních činností

Zásady poskytování služby

 • Služby jsou poskytovány individuálně na základě respektu lidské důstojnosti a práv jednotlivých klientů. Poskytovatel plánuje průběh poskytování sociální služby společně s klientem, nastavuje individuální míru péče pomoci nebo podpory na základě zjištěných potřeb, s ohledem na osobní cíle, možnosti a schopnosti klienta. Dle nastavených pravidel hodnotí poskytovatel společně s klientem způsob poskytování pečovatelské služby a naplňování osobních cílů a dle zjištěných skutečností upravuje individuální míru péče pomoci a podpory tak, aby odpovídala řešení nepříznivé sociální situace klienta.
 • Služby jsou poskytovány na odborné úrovni, na základě profesionálního přístupu všech zaměstnanců, který je podložen jejich celoživotním vzděláváním a odborností.
 • Služby jsou vedeny transparentně a odpovědně, informace o službě jsou dostupné.

Pečovatelská služba je poskytována v rozmezí 7.00 hodin - 20.00 hodin.

Pečovatelská služba poskytovaná v domácnostech uživatelů:

 • úklid domácnosti
 • donáška nákupu
 • dovoz obědů v jídlonosičích s izotermickým obalem
 • příprava stravy
 • pomoc při hygieně
 • pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
 • dohled
 • pochůzky k lékaři, jednání na úřadech

Služby poskytované ve středisku osobní hygieny (SOH)

 • koupele, mytí vlasů
 • dovoz do zařízení a zpět (pokud dovoz nemůže zajistit rodina)
Zařízení středisek osobní hygieny (SOH)
DPS, Sadová 718, Mladá Boleslav telefon: 326 321 579
DPS, Na Radouči 1081, Mladá Boleslav telefon: 326 735 245
DPS, Tyršova 385, Bělá pod Bezdězem telefon: 326 702 480

Služba poskytovaná v prádelnách PS

 • praní, žehlení drobného prádla
 • praní, žehlení velkého prádla
Prádelny
DPS Na Radouči, Na Radouči1081, Ml. Boleslav telefon: 326 735 245
DPS Bělá pod Bezdězem, Tyršova 385, Bělá pod Bezdězem telefon: 326 702 480

Domy s pečovatelskou službou

Domy s pečovatelskou službou jsou byty zvláštního určení, do kterých jsou umísťováni žadatelé na základě vystavené nájemní smlouvy.

 • Vystavení nájemní smlouvy předchází podání žádosti na odboru sociálních věcí Magistrátu města Mladá Boleslav a zařazení do pořadníku čekatelů. Právo užívání bytu není převoditelné na jiné členy rodiny, zaniká odchodem uživatele do ústavní péče, do rodiny atd. Jedním z nejdůležitějších předpokladů pro umístění žadatele do DPS, je potřeba žadatele zajistit pomoc druhé osoby při některých úkonech.
 • Byty jsou určeny pro seniory starší 65 let nebo pro občany se zdravotním postižením, k dispozici je několik bytů bezbariérových.
 • Všichni obyvatelé si byty zařizují vlastním nábytkem.
 • Údržbu domu zajišťuje Městská společnost pro správu nemovitostí s.r.o.
 • Pečovatelské služby se poskytují denně včetně sobot, nedělí a svátků.
 • vybavení objektů patří střediska osobní hygieny, centrální prádelny v DPS Na Radouči.
Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o. provozuje sociální služby v těchto DPS:
DPS Na Radouči 1081, Mladá Boleslav
DPS Sadová 718, Mladá Boleslav
DPS Havlíčkova 71, Mladá Boleslav
DPS U Penzionu 1324, Mladá Boleslav
DPS Bělá pod Bezdězem, Tyršova 385
Mapa - adresa