logo PSMB

e-mail: mb.ps@seznam.cz
tel. +420 326 735 245

Váš první krok
Naše úroveň služeb
Sociální služby
Objevte živou komunitu
Jsme daleko více

Pečovatelská služba

Poslání organizace:
Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o. se snaží prostřednictvím svých služeb pomáhat seniorům a občanům se zdravotním postižením přes nepříznivé sociální a zdravotní situace setrvávat ve svých domovech a zachovat tak vazby na své přirozené prostředí, své přátele a blízké.

Cíl služby: Umožnit občanům setrvat ve svém přirozeném prostředí.

Pravidla služby: Pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Cílová skupina:
Osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, senioři, rodiny s dětmi

Věková struktura cílové skupiny: od 1 roku výše

Forma poskytování: terénní

Zásady poskytování služby

 • Služby jsou poskytovány individuálně na základě respektu lidské důstojnosti a práv jednotlivých klientů. Poskytovatel plánuje průběh poskytování sociální služby společně s klientem, nastavuje individuální míru péče pomoci nebo podpory na základě zjištěných potřeb, s ohledem na osobní cíle, možnosti a schopnosti klienta. Dle nastavených pravidel hodnotí poskytovatel společně s klientem způsob poskytování pečovatelské služby a naplňování osobních cílů a dle zjištěných skutečností upravuje individuální míru péče pomoci a podpory tak, aby odpovídala řešení nepříznivé sociální situace klienta.
 • Služby jsou poskytovány na odborné úrovni, na základě profesionálního přístupu všech zaměstnanců, který je podložen jejich celoživotním vzděláváním a odborností.
 • Služby jsou vedeny transparentně a odpovědně, informace o službě jsou dostupné.

Pečovatelská služba je poskytována v rozmezí 7.00 hodin - 20.00 hodin.

Pečovatelská služba poskytovaná v domácnostech uživatelů:

 • úklid domácnosti
 • donáška nákupu
 • dovoz obědů v jídlonosičích s izotermickým obalem
 • příprava stravy
 • pomoc při hygieně
 • pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
 • dohled
 • pochůzky k lékaři, jednání na úřadech

Služby poskytované ve středisku osobní hygieny (SOH)

 • koupele, mytí vlasů
 • dovoz do zařízení a zpět (pokud dovoz nemůže zajistit rodina)
Zařízení středisek osobní hygieny (SOH)
Dům zvláštního určení, Sadová 718, Mladá Boleslav telefon: 326 321 579
Dům zvláštního určení, Na Radouči 1081, Mladá Boleslav telefon: 326 735 245
Dům zvláštního určení, Tyršova 385, Bělá pod Bezdězem telefon: 326 702 480

Služba poskytovaná v prádelnách PS

 • praní, žehlení drobného prádla
 • praní, žehlení velkého prádla
Prádelny
DZU Na Radouči, Na Radouči1081, Ml. Boleslav telefon: 326 735 245
DZU Bělá pod Bezdězem, Tyršova 385, Bělá pod Bezdězem telefon: 326 702 480

Domy zvláštního určení (dříve domy s pečovatelskou službou)

Domy s pečovatelskou službou jsou domy zvláštního určení, do kterých jsou umísťováni žadatelé na základě vystavené nájemní smlouvy.

 • Vystavení nájemní smlouvy předchází podání žádosti na odboru sociálních věcí Magistrátu města Mladá Boleslav a zařazení do pořadníku čekatelů. Právo užívání bytu není převoditelné na jiné členy rodiny, zaniká odchodem uživatele do ústavní péče, do rodiny atd. Jedním z nejdůležitějších předpokladů pro umístění žadatele do DZU, je potřeba žadatele zajistit pomoc druhé osoby při některých úkonech.
 • Byty jsou určeny pro seniory starší 65 let nebo pro občany se zdravotním postižením, k dispozici je několik bytů bezbariérových.
 • Všichni obyvatelé si byty zařizují vlastním nábytkem.
 • Údržbu domu zajišťuje Městská společnost pro správu nemovitostí s.r.o.
 • Pečovatelské služby se poskytují denně včetně sobot, nedělí a svátků.
 • vybavení objektů patří střediska osobní hygieny, centrální prádelny v DZU Na Radouči.
 • V závěru roku 2005 byla instalována ve všech domech zvláštního určení signalizační a komunikační síť s centrálním dispečinkem Na Radouči 1081, služba je zajištěna s nepřetržitým provozem 24 hodin. Cílem je snížit narůstající počet zdravotních i sociálních rizik v denních i nočních hodinách
 • V DZU Na Radouči a u Penzionu je objekt střežen kamerovým systémem.
Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o. provozuje sociální služby v těchto domech zvláštního určení
DZU Na Radouči 1081, Mladá Boleslav
DZU Sadová 718, Mladá Boleslav
DZU Havlíčkova 71, Mladá Boleslav
DZU U Penzionu 1324, Mladá Boleslav
DZU Bělá pod Bezdězem, Tyršova 385

  Přehled výše úhrad za služby si můžete vytisknout, dokument pro tisk (pdf, 246 kB)

Osobní asistence

Poslání organizace:
Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o. se snaží prostřednictvím svých služeb pomáhat seniorům a občanům se zdravotním postižením přes nepříznivé sociální a zdravotní situace setrvávat ve svých domovech a zachovat tak vazby na své přirozené prostředí, své přátele a blízké.

Cíl služby:
Osobní asistence má za cíl podporovat zachování soběstačnosti uživatele nebo podporu rozvoje soběstačnosti, setrvání v přirozeném prostředí a zachování životního stylu. Je poskytována občanům, jejichž schopnost realizovat samostatně každodenní úkony je omezena vzhledem ke zdravotnímu postižení nebo jinému znevýhodňujícímu faktoru.

Cílová skupina:
Osoby s tělesným, kombinovaným, mentálním a zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi, senioři.

Věková struktura cílové skupiny: bez omezení věku

Forma poskytování: terénní

Zásady poskytování služby

 • služby jsou poskytovány na základě respektu lidské důstojnosti, individuality a práv jednotlivých uživatelů
 • zajištění a vytvoření podmínek pro samostatné rozhodování uživatelů a zplnomocnění uživatele k rozhodování o sobě
 • podpora udržení soběstačnosti a nezávislosti uživatelů, snížení zdravotních a sociálních rizik
 • služby jsou poskytovány na základě profesionálního přístupu všech zaměstnanců, který je podložen jejich celoživotním vzděláváním
 • služby jsou vedeny transparentně a odpovědně, informace o službě jsou dostupné

Služba se poskytuje nepřetržitě bez časového omezení v nezbytně nutném časovém rozsahu.

Dostali jste se do tíživé životní situace, kdy se neobejdete bez pomoci druhé osoby? Nechcete být odkázáni na pomoc svých nejbližších a přesto si přejete zůstat doma, ve svém prostředí? Pokusíme se s Vámi tuto situaci řešit s pomocí osobní asistentky/a.

Obsah (spektrum nabídky služeb)

Podle individuální dohody s uživatelem např.:

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákup, vaření, praní, údržba prádla apod.),
 • pomoc se sebeobsluhou (hygiena, podání stravy, péče o fyzické a duševní zdraví, oblékání apod.),
 • kontakt s vnějším prostředím (kulturní a společenské akce, úřady apod.),
 • pomoc při pohybu...

  Přehled výše úhrad za služby si můžete vytisknout, dokument pro tisk (pdf, 165 kB)

Denní stacionář

Poslání organizace:
Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o. se snaží prostřednictvím svých služeb pomáhat seniorům a občanům se zdravotním postižením přes nepříznivé sociální a zdravotní situace setrvávat ve svých domovech a zachovat tak vazby na své přirozené prostředí, své přátele a blízké.

Cíl služby: Denní stacionář má za cíl především zajistit podporu pečujícím rodinám a osobám, které nemusí o svého rodinného příslušníka část dne pečovat. Denní stacionář pomáhá rodinám zvládnout péči o člověka, který nemusí odcházet do péče pobytového zařízení. Přispívá k plnohodnotnému životu občanů, kteří žijí osaměle.

Cílová skupina: Osoby s tělesným a zdravotním postižením, senioři.

Věková struktura cílové skupiny:
mladší dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)

Forma poskytování: Ambulantní

Kapacita: počet klientů: 7

Zásady poskytování služby

 • služby jsou poskytovány na základě respektu lidské důstojnosti, individuality a práv jednotlivých uživatelů
 • zajištění a vytvoření podmínek pro samostatné rozhodování uživatelů a zplnomocnění uživatele k rozhodování o sobě
 • podpora udržení soběstačnosti a nezávislosti uživatelů, snížení zdravotních a sociálních rizik
 • služby jsou poskytovány na základě profesionálního přístupu všech zaměstnanců, který je podložen jejich celoživotním vzděláváním
 • služby jsou vedeny transparentně a odpovědně, informace o službě jsou dostupné

Denní stacionář Domovinka

Žijete se svými blízkými, kteří musí chodit do zaměstnání? Rádi byste jim tuto péči ulehčili a přesto nechcete zůstávat doma sami? Pak právě Vám by mohl vyhovovat pobyt v Domovince.

 • Jakou službu Domovinka poskytuje:
  - celodenní přítomnost a zajištění péče pracovnicí sociální péče
  - zapojení do pracovních aktivit - cvičení paměti a řeči po CMP, jednoduchá rehabilitace, k dispozici   jsou rehabilitační pomůcky, četba, muzikoterapie, pracovní terapie
 • Kde Domovinku najdete
  - v objektu Domu zvláštního určení v ulici Havlíčkova 71, Mladá Boleslav
 • Co znamená denní pobyt:
  - péče o uživatele služby od 6:00 hod do 15:30 hod od pondělí do pátku
  - možnost úpravy podle potřeby a dohody s uživatelem a možností organizace
 • Co Domovinka umožní
  - přes zdravotní potíže, které vyžadují pomoc druhé osoby setrvávat ve svých domácnostech
  - Vaši blízcí nemusí přerušit zaměstnání
  - oddálí pobyt v ústavních zařízeních
 • Jak se budete stravovat
  - snídaně a svačiny si uživatel zajistí sám, pečovatelka pomůže s jejich přípravou
  - obědy přivezeme ze stravovacího zařízení
  - cena oběda je zahrnuta v částce za pobyt
 • Co do Domovinky potřebujete?
  - pouze přezůvky, pohodlné oblečení a léky, které užíváte
   

  Přehled výše úhrad za služby si můžete vytisknout, dokument pro tisk (pdf, 163 kB)

Tísňová péče

Poslání organizace:
Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o. se snaží prostřednictvím svých služeb pomáhat seniorům a občanům se zdravotním postižením přes nepříznivé sociální a zdravotní situace setrvávat ve svých domovech a zachovat tak vazby na své přirozené prostředí, své přátele a blízké.

Cíl služby:
Cíl tísňové služby je udržení co největší soběstačnosti a nezávislosti občanů, zajištění maximálně možné délky života lidí ve vysokém věku a lidí se zdravotním postižením v jejich vlastním sociálním prostředí, snížení narůstajícího počtu rizik (zdravotních, sociálních a kriminálních) a mimo jiné pomoci rodinám, pečujícím o osoby ve vyšším věku nebo se zdravotním postižením.

Cílová skupina:
Osoby s kombinovaným, tělesným a zdravotním postižením, senioři.

Věková struktura cílové skupiny: mladší dospělí (19-26 let) dospělí (27-64 let) mladší senioři (65-80 let) starší senioři (nad 80 let)

Provozní doba Služba je poskytována nepřetržitě

Forma poskytování: terénní

Zásady poskytování služby

 • služby jsou poskytovány na základě respektu lidské důstojnosti, individuality a práv jednotlivých uživatelů
 • zajištění a vytvoření podmínek pro samostatné rozhodování uživatelů a zplnomocnění uživatele k rozhodování o sobě
 • podpora udržení soběstačnosti a nezávislosti uživatelů, snížení zdravotních a sociálních rizik
 • služby jsou poskytovány na základě profesionálního přístupu všech zaměstnanců, který je podložen jejich celoživotním vzděláváním
 • služby jsou vedeny transparentně a odpovědně, informace o službě jsou dostupné

Místo poskytování služby: Město Mladá Boleslav

Jak tísňová péče funguje?

 • Tísňová péče pomáhá uživatelům v případech, kdy např. upadnou a nemohou si sami zavolat pomoc, v ohrožení zdraví nebo života.
 • Uživatel nosí při sobě ovladač o velikosti krabičky od zápalek s tísňovým tlačítkem, které umožňuje spojit se z jakéhokoliv místa v bytě s centrálním dispečinkem po dobu 24 hod. denně.
 • Dispečink zorganizuje okamžitou pomoc záchranné služby, hasičů, policie nebo zkontaktuje příbuzné či známé podle potřeby a daného problému uživatele.
 • Možnost uložení klíčů od bytu uživatele v trezoru Pečovatelské služby města Mladá Boleslav, p.o. zvyšuje pravděpodobnost rychlého a efektivního zásahu v případě přímého ohrožení života či zdraví uživatelů.
 • Byt uživatele je vybaven terminální stanicí systému tísňového volání, jejíž hlavní součástí je telefonní přístroj s hlasitým odposlechem a tísňové tlačítko, které nosí uživatel v bytě neustále u sebe.
 • Jakmile v jakékoliv části bytu potřebuje pomoc, stiskne tlačítko a ke spojení s pracovnicí služby tísňové péče již dojede automaticky. Uživatel může sdělit, jaké má problémy a jakou pomoc potřebuje, aniž by se musel dostat k telefonnímu přístroji (např. pokud upadne v koupelně nebo kdekoliv jinde po bytě a není schopen sám vstát) a zároveň se pracovnici tísňové péče na monitoru počítače zobrazí potřebné údaje a kontakty na příbuzné či kontaktní osobu, kterou uživatel uvedl.
 • Na základě rozhovoru s uživatelem pracovnice vyhodnotí situaci a zorganizuje potřebnou pomoc.
 • Napojení možné pouze pro klienty z Mladé Boleslavi.

Zřízení a provozu služby

 • Terminální stanici s tísňovým tlačítkem hradí Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o. z příspěvku Magistrátu města Mladá Boleslav, zařízení zůstává majetkem Pečovatelské služby města Mladá Boleslav, p.o..
 • Základní činnosti při poskytování tísňové péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
  - poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci
  - poskytování nepřetržité hlasové a elektronické komunikace
  - v případě akutního ohrožení života nebo zdraví zprostředkování zákroku zdravotnické záchranné   služby, policie, hasičů

  Přehled výše úhrad za služby si můžete vytisknout, dokument pro tisk (pdf, 157 kB)

Odlehčovací služba

Poslání organizace:
Odlehčovací služba poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotní postižení a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Cíl služby:
Cílem odlehčovací služby je poskytnutí podpory, možnosti odpočinku a regenerace sil pečujícím, případně rodině, která pečuje o osobu se zdravotním postižením nebo seniora nejdéle po dobu čtyř týdnů. Odlehčovací služba pomáhá rodinám zvládnout péči o člověka, který nemusí odcházet do péče pobytového zařízení. Přispívá k plnohodnotnému životu občanů.

Cílová skupina: Osoby s tělesným a zdravotním postižením, senioři.

Věková struktura cílové skupiny:
mladší dospělí (19 -26 let), dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)

Forma poskytování: pobytová - kapacita lůžek: 2, terenní – kapacita: počet klientů 1

Zásady poskytování služby

 • služby jsou poskytovány na základě respektu lidské důstojnosti, individuality a práv jednotlivých uživatelů
 • zajištění a vytvoření podmínek pro samostatné rozhodování uživatelů a zplnomocnění uživatele k rozhodování o sobě
 • podpora udržení soběstačnosti a nezávislosti uživatelů, snížení zdravotních a sociálních rizik
 • služby jsou poskytovány na základě profesionálního přístupu všech zaměstnanců, který je podložen jejich celoživotním vzděláváním
 • služby jsou vedeny transparentně a odpovědně, informace o službě jsou dostupné

Služba se poskytuje na adrese: Na Radouči 1081, Mladá Boleslav.

Potřebují Vaši blízcí celodenní péči? Využijte odlehčovací službu

 • Staráte se o seniora či handicapovaného člověka, který nemůže zůstat bez dohledu, a vy přitom potřebujete jet na dovolenou, načerpat sil či vyřešit soukromé problémy?
 • Využijte volnou kapacitu odlehčovací služby, kterou Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o. nabízí na adrese Na Radouči 1081.
 • Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o. nabízí touto pobytovou službou vyřešit Vaše dočasné problémy a zajistit pro osobu ve Vaší péči podmínky srovnatelné s domácím prostředím. Podle Vašich potřeb zde jsou schopni po více dnů zajistit kvalitní péči o Vaše blízké s dostatečnou zárukou bezpečí a klidu.
 • Rodinní příslušníci, kteří pečují celodenně o osoby vyžadující neustálý dohled, se nacházejí v určité fázi vyčerpání. Odlehčovací služba je určena pro pobyt uživatelů, kteří nemohou bez dohledu sami setrvat v domácím prostředí, a potřebují dohled nebo pomoc druhé osoby.

  Pro tyto potřeby jsou vyčleněna dvě lůžka.

 • Informace získáte
 • na telefonním čísle 326 735 245
 • při osobní návštěvě v sídle Pečovatelské služby, Na Radouči 1081

  Přehled výše úhrad za služby si můžete vytisknout, dokument pro tisk (pdf, 153 kB)

Mapa - adresa