logo PSMB

e-mail: mb.ps@seznam.cz
tel. +420 326 735 245

Váš první krok
Naše úroveň služeb
Sociální služby
Objevte živou komunitu
Jsme daleko více

Pečovatelská služba

Poslání organizace:
Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o. se snaží prostřednictvím svých služeb pomáhat seniorům a občanům se zdravotním postižením přes nepříznivé sociální a zdravotní situace setrvávat ve svých domovech a zachovat tak vazby na své přirozené prostředí, své přátele a blízké.

Cíl služby: Umožnit občanům setrvat ve svém přirozeném prostředí.

Pravidla služby: Pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Cílová skupina:
Osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, senioři, rodiny s dětmi

Věková struktura cílové skupiny: od 1 roku výše

Forma poskytování: terénní

Úhrada za služby: Sazebník jednotlivých úkonů registrované sociální služby a fakultativních činností

Zásady poskytování služby

 • Služby jsou poskytovány individuálně na základě respektu lidské důstojnosti a práv jednotlivých klientů. Poskytovatel plánuje průběh poskytování sociální služby společně s klientem, nastavuje individuální míru péče pomoci nebo podpory na základě zjištěných potřeb, s ohledem na osobní cíle, možnosti a schopnosti klienta. Dle nastavených pravidel hodnotí poskytovatel společně s klientem způsob poskytování pečovatelské služby a naplňování osobních cílů a dle zjištěných skutečností upravuje individuální míru péče pomoci a podpory tak, aby odpovídala řešení nepříznivé sociální situace klienta.
 • Služby jsou poskytovány na odborné úrovni, na základě profesionálního přístupu všech zaměstnanců, který je podložen jejich celoživotním vzděláváním a odborností.
 • Služby jsou vedeny transparentně a odpovědně, informace o službě jsou dostupné.

Pečovatelská služba je poskytována v rozmezí 7.00 hodin - 20.00 hodin.

Pečovatelská služba poskytovaná v domácnostech uživatelů:

 • úklid domácnosti
 • donáška nákupu
 • dovoz obědů v jídlonosičích s izotermickým obalem
 • příprava stravy
 • pomoc při hygieně
 • pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
 • dohled
 • pochůzky k lékaři, jednání na úřadech

Služby poskytované ve středisku osobní hygieny (SOH)

 • koupele, mytí vlasů
 • dovoz do zařízení a zpět (pokud dovoz nemůže zajistit rodina)
Zařízení středisek osobní hygieny (SOH)
DPS, Sadová 718, Mladá Boleslav telefon: 326 321 579
DPS, Na Radouči 1081, Mladá Boleslav telefon: 326 735 245
DPS, Tyršova 385, Bělá pod Bezdězem telefon: 326 702 480

Služba poskytovaná v prádelnách PS

 • praní, žehlení drobného prádla
 • praní, žehlení velkého prádla
Prádelny
DPS Na Radouči, Na Radouči1081, Ml. Boleslav telefon: 326 735 245
DPS Bělá pod Bezdězem, Tyršova 385, Bělá pod Bezdězem telefon: 326 702 480

Domy s pečovatelskou službou

Domy s pečovatelskou službou jsou byty zvláštního určení, do kterých jsou umísťováni žadatelé na základě vystavené nájemní smlouvy.

 • Vystavení nájemní smlouvy předchází podání žádosti na odboru sociálních věcí Magistrátu města Mladá Boleslav a zařazení do pořadníku čekatelů. Právo užívání bytu není převoditelné na jiné členy rodiny, zaniká odchodem uživatele do ústavní péče, do rodiny atd. Jedním z nejdůležitějších předpokladů pro umístění žadatele do DPS, je potřeba žadatele zajistit pomoc druhé osoby při některých úkonech.
 • Byty jsou určeny pro seniory starší 65 let nebo pro občany se zdravotním postižením, k dispozici je několik bytů bezbariérových.
 • Všichni obyvatelé si byty zařizují vlastním nábytkem.
 • Údržbu domu zajišťuje Městská společnost pro správu nemovitostí s.r.o.
 • Pečovatelské služby se poskytují denně včetně sobot, nedělí a svátků.
 • vybavení objektů patří střediska osobní hygieny, centrální prádelny v DPS Na Radouči.
Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o. provozuje sociální služby v těchto DPS:
DPS Na Radouči 1081, Mladá Boleslav
DPS Sadová 718, Mladá Boleslav
DPS Havlíčkova 71, Mladá Boleslav
DPS U Penzionu 1324, Mladá Boleslav
DPS Bělá pod Bezdězem, Tyršova 385

Osobní asistence

Poslání organizace:
Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o. se snaží prostřednictvím svých služeb pomáhat seniorům a občanům se zdravotním postižením přes nepříznivé sociální a zdravotní situace setrvávat ve svých domovech a zachovat tak vazby na své přirozené prostředí, své přátele a blízké.

Cíl služby:
Osobní asistence má za cíl podporovat zachování soběstačnosti uživatele nebo podporu rozvoje soběstačnosti, setrvání v přirozeném prostředí a zachování životního stylu. Je poskytována občanům, jejichž schopnost realizovat samostatně každodenní úkony je omezena vzhledem ke zdravotnímu postižení nebo jinému znevýhodňujícímu faktoru.

Pravidla služby: Pravidla pro poskytování osobní asistence

Cílová skupina:
Osoby s tělesným, kombinovaným, mentálním a zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi, senioři.

Věková struktura cílové skupiny: bez omezení věku

Forma poskytování: terénní

Úhrada za služby: Přehled výše úhrad za služby

Zásady poskytování služby

 • služby jsou poskytovány na základě respektu lidské důstojnosti, individuality a práv jednotlivých uživatelů
 • zajištění a vytvoření podmínek pro samostatné rozhodování uživatelů a zplnomocnění uživatele k rozhodování o sobě
 • podpora udržení soběstačnosti a nezávislosti uživatelů, snížení zdravotních a sociálních rizik
 • služby jsou poskytovány na základě profesionálního přístupu všech zaměstnanců, který je podložen jejich celoživotním vzděláváním
 • služby jsou vedeny transparentně a odpovědně, informace o službě jsou dostupné

Služba se poskytuje nepřetržitě bez časového omezení v nezbytně nutném časovém rozsahu.

Dostali jste se do tíživé životní situace, kdy se neobejdete bez pomoci druhé osoby? Nechcete být odkázáni na pomoc svých nejbližších a přesto si přejete zůstat doma, ve svém prostředí? Pokusíme se s Vámi tuto situaci řešit s pomocí osobní asistentky/a.

Obsah (spektrum nabídky služeb)

Podle individuální dohody s uživatelem např.:

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákup, vaření, praní, údržba prádla apod.),
 • pomoc se sebeobsluhou (hygiena, podání stravy, péče o fyzické a duševní zdraví, oblékání apod.),
 • kontakt s vnějším prostředím (kulturní a společenské akce, úřady apod.),
 • pomoc při pohybu...

Denní stacionář

Poslání organizace:
Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o. se snaží prostřednictvím svých služeb pomáhat seniorům a občanům se zdravotním postižením přes nepříznivé sociální a zdravotní situace setrvávat ve svých domovech a zachovat tak vazby na své přirozené prostředí, své přátele a blízké.

Cíl služby: Denní stacionář má za cíl především zajistit podporu pečujícím rodinám a osobám, které nemusí o svého rodinného příslušníka část dne pečovat. Denní stacionář pomáhá rodinám zvládnout péči o člověka, který nemusí odcházet do péče pobytového zařízení. Přispívá k plnohodnotnému životu občanů, kteří žijí osaměle.

Pravidla služby: Pravidla pro poskytování Denního stacionáře

Cílová skupina: Osoby s tělesným a zdravotním postižením, senioři.

Věková struktura cílové skupiny:
mladší dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)

Forma poskytování: Ambulantní

Kapacita: počet klientů: 7

Úhrada za služby: Sazebník jednotlivých úkonů registrované sociální služby a fakultativních činností

Zásady poskytování služby

 • služby jsou poskytovány na základě respektu lidské důstojnosti, individuality a práv jednotlivých uživatelů
 • zajištění a vytvoření podmínek pro samostatné rozhodování uživatelů a zplnomocnění uživatele k rozhodování o sobě
 • podpora udržení soběstačnosti a nezávislosti uživatelů, snížení zdravotních a sociálních rizik
 • služby jsou poskytovány na základě profesionálního přístupu všech zaměstnanců, který je podložen jejich celoživotním vzděláváním
 • služby jsou vedeny transparentně a odpovědně, informace o službě jsou dostupné

Denní stacionář Domovinka

Žijete se svými blízkými, kteří musí chodit do zaměstnání? Rádi byste jim tuto péči ulehčili a přesto nechcete zůstávat doma sami? Pak právě Vám by mohl vyhovovat pobyt v Domovince.

 • Jakou službu Domovinka poskytuje:
  - celodenní přítomnost a zajištění péče pracovnicí sociální péče
  - zapojení do pracovních aktivit - cvičení paměti a řeči po CMP, jednoduchá rehabilitace, k dispozici   jsou rehabilitační pomůcky, četba, muzikoterapie, pracovní terapie
 • Kde Domovinku najdete
  - v objektu Domu zvláštního určení v ulici Vondřichova 1499, Mladá Boleslav
 • Co znamená denní pobyt:
  - péče o uživatele služby od 6:00 hod do 15:30 hod od pondělí do pátku
  - možnost úpravy podle potřeby a dohody s uživatelem a možností organizace
 • Co Domovinka umožní
  - přes zdravotní potíže, které vyžadují pomoc druhé osoby setrvávat ve svých domácnostech
  - Vaši blízcí nemusí přerušit zaměstnání
  - oddálí pobyt v ústavních zařízeních
 • Jak se budete stravovat
  - snídaně a svačiny si uživatel zajistí sám, pečovatelka pomůže s jejich přípravou
  - obědy přivezeme ze stravovacího zařízení
  - cena oběda je zahrnuta v částce za pobyt
 • Co do Domovinky potřebujete?
  - pouze přezůvky, pohodlné oblečení a léky, které užíváte
   

Tísňová péče

Poslání organizace:
Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o. se snaží prostřednictvím svých služeb pomáhat seniorům a občanům se zdravotním postižením přes nepříznivé sociální a zdravotní situace setrvávat ve svých domovech a zachovat tak vazby na své přirozené prostředí, své přátele a blízké.

Cíl služby:
Cíl tísňové služby je udržení co největší soběstačnosti a nezávislosti občanů, zajištění maximálně možné délky života lidí ve vysokém věku a lidí se zdravotním postižením v jejich vlastním sociálním prostředí, snížení narůstajícího počtu rizik (zdravotních, sociálních a kriminálních) a mimo jiné pomoci rodinám, pečujícím o osoby ve vyšším věku nebo se zdravotním postižením.

Pravidla služby: Pravidla pro poskytování tísňové péče

Cílová skupina:
Osoby s kombinovaným, tělesným a zdravotním postižením, senioři.

Věková struktura cílové skupiny: mladší dospělí (19-26 let) dospělí (27-64 let) mladší senioři (65-80 let) starší senioři (nad 80 let)

Provozní doba Služba je poskytována nepřetržitě

Forma poskytování: terénní

Úhrada za služby: Přehled výše úhrad za služby

Zásady poskytování služby

 • služby jsou poskytovány na základě respektu lidské důstojnosti, individuality a práv jednotlivých uživatelů
 • zajištění a vytvoření podmínek pro samostatné rozhodování uživatelů a zplnomocnění uživatele k rozhodování o sobě
 • podpora udržení soběstačnosti a nezávislosti uživatelů, snížení zdravotních a sociálních rizik
 • služby jsou poskytovány na základě profesionálního přístupu všech zaměstnanců, který je podložen jejich celoživotním vzděláváním
 • služby jsou vedeny transparentně a odpovědně, informace o službě jsou dostupné

Místo poskytování služby: Město Mladá Boleslav

Jak tísňová péče funguje?

 • Tísňová péče pomáhá uživatelům v případech, kdy např. upadnou a nemohou si sami zavolat pomoc, v ohrožení zdraví nebo života.
 • Uživatel nosí při sobě ovladač o velikosti krabičky od zápalek s tísňovým tlačítkem, které umožňuje spojit se z jakéhokoliv místa v bytě s centrálním dispečinkem po dobu 24 hod. denně.
 • Dispečink zorganizuje okamžitou pomoc záchranné služby, hasičů, policie nebo zkontaktuje příbuzné či známé podle potřeby a daného problému uživatele.
 • Možnost uložení klíčů od bytu uživatele v trezoru Pečovatelské služby města Mladá Boleslav, p.o. zvyšuje pravděpodobnost rychlého a efektivního zásahu v případě přímého ohrožení života či zdraví uživatelů.
 • Byt uživatele je vybaven terminální stanicí systému tísňového volání, jejíž hlavní součástí je telefonní přístroj s hlasitým odposlechem a tísňové tlačítko, které nosí uživatel v bytě neustále u sebe.
 • Jakmile v jakékoliv části bytu potřebuje pomoc, stiskne tlačítko a ke spojení s pracovnicí služby tísňové péče již dojede automaticky. Uživatel může sdělit, jaké má problémy a jakou pomoc potřebuje, aniž by se musel dostat k telefonnímu přístroji (např. pokud upadne v koupelně nebo kdekoliv jinde po bytě a není schopen sám vstát) a zároveň se pracovnici tísňové péče na monitoru počítače zobrazí potřebné údaje a kontakty na příbuzné či kontaktní osobu, kterou uživatel uvedl.
 • Na základě rozhovoru s uživatelem pracovnice vyhodnotí situaci a zorganizuje potřebnou pomoc.
 • Napojení možné pouze pro klienty z Mladé Boleslavi.

Zřízení a provozu služby

 • Terminální stanici s tísňovým tlačítkem hradí Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o. z příspěvku Magistrátu města Mladá Boleslav, zařízení zůstává majetkem Pečovatelské služby města Mladá Boleslav, p.o..
 • Základní činnosti při poskytování tísňové péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
  - poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci
  - poskytování nepřetržité hlasové a elektronické komunikace
  - v případě akutního ohrožení života nebo zdraví zprostředkování zákroku zdravotnické záchranné   služby, policie, hasičů

Odlehčovací služba

Poslání organizace:
Odlehčovací služba poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotní postižení a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Cíl služby:
Cílem odlehčovací služby je poskytnutí podpory, možnosti odpočinku a regenerace sil pečujícím, případně rodině, která pečuje o osobu se zdravotním postižením nebo seniora nejdéle po dobu čtyř týdnů. Odlehčovací služba pomáhá rodinám zvládnout péči o člověka, který nemusí odcházet do péče pobytového zařízení. Přispívá k plnohodnotnému životu občanů.

Pravidla služby: Pravidla pro poskytování odlehčovací služby

Cílová skupina: Osoby s tělesným a zdravotním postižením, senioři.

Věková struktura cílové skupiny:
mladší dospělí (19 -26 let), dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)

Forma poskytování: pobytová - kapacita lůžek: 7, terenní – kapacita: počet klientů 1

Úhrada za služby:  Odlehčovací služba pobytová,   Odlehčovací služba terénní

Zásady poskytování služby

 • služby jsou poskytovány na základě respektu lidské důstojnosti, individuality a práv jednotlivých uživatelů
 • zajištění a vytvoření podmínek pro samostatné rozhodování uživatelů a zplnomocnění uživatele k rozhodování o sobě
 • podpora udržení soběstačnosti a nezávislosti uživatelů, snížení zdravotních a sociálních rizik
 • služby jsou poskytovány na základě profesionálního přístupu všech zaměstnanců, který je podložen jejich celoživotním vzděláváním
 • služby jsou vedeny transparentně a odpovědně, informace o službě jsou dostupné

Služba se poskytuje na adrese: Vondřichova 1499, Mladá Boleslav.

Potřebují Vaši blízcí celodenní péči? Využijte odlehčovací službu

 • Staráte se o seniora či handicapovaného člověka, který nemůže zůstat bez dohledu, a vy přitom potřebujete jet na dovolenou, načerpat sil či vyřešit soukromé problémy?
 • Využijte volnou kapacitu odlehčovací služby, kterou Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o. nabízí na adrese Vondřichova 1499.
 • Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o. nabízí touto pobytovou službou vyřešit Vaše dočasné problémy a zajistit pro osobu ve Vaší péči podmínky srovnatelné s domácím prostředím. Podle Vašich potřeb zde jsou schopni po více dnů zajistit kvalitní péči o Vaše blízké s dostatečnou zárukou bezpečí a klidu.
 • Rodinní příslušníci, kteří pečují celodenně o osoby vyžadující neustálý dohled, se nacházejí v určité fázi vyčerpání. Odlehčovací služba je určena pro pobyt uživatelů, kteří nemohou bez dohledu sami setrvat v domácím prostředí, a potřebují dohled nebo pomoc druhé osoby.

  Pro tyto potřeby je vyčleněno sedm lůžek.

 • Informace získáte
 • na telefonním čísle 326 735 245
 • při osobní návštěvě v sídle Pečovatelské služby, Na Radouči 1081, Mladá Boleslav.
Mapa - adresa